Öğretim Üyeleri/Görevlileri


Doç. Dr. ABDULKERİM SÖNMEZ

Kişisel Bilgiler

Cinsiyeti: Erkek
Doğum tarihi:1961
Medeni durumu: Evli

İletişim bilgileri

Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, BEYTEPE, ANKARA, TÜRKİYE
Telefon: (0312) 297 84 35
E-posta: ksonmez@hacettepe.edu.tr

Öğrenim özgeçmişi

1. Lisans derecesi, Sosyal Çalışma, Hacettepe Üniversitesi, 1982
2. Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1986.
3. Doktora derecesi, Sosyoloji, Durham Üniversitesi (İngiltere), 1993.

Öğretim ilgileri

Klasik ve postmodern sosyoloji kuramları, kırsal dönüşüm, tarım sosyolojisi, sosyal bilimlerde metot

Halen okuttuğu dersler

Lisans dersleri: Klasik Sosyoloji Teorileri, Sosyolojik Teoride Postmodern Tartışmalar, Kırsal Toplumsal Yapılar
Yüksek lisans ve doktora dersleri: Metodoloji, Kırsal Toplumsal Yapılar, Karşılaştırmalı Kırsal Dönüşüm Teorileri

Araştırma ilgileri

Kırsal dönüşüm, siyasal şiddet ve tarımsal yapılar, toplumsal hareketlilik ve tabakalaşma, sosyal bilimlerde yöntem, trafik güvenliği ve eğitimi

Tamamlanmış-devam eden araştırmalar

 • Proje Koordinatörü, Otomatik Denetim Sistemlerinin Trafik Güvenliğine Etkisi, ve Sürücülerin Kent İçi Trafik Ortamındaki Davranışları, Güvenlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar, T.C. EGM. Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2009- devam ediyor.
 • Proje Danışmanı, Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2004-2006, Ankara.
 • Proje Yöneticisi, Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-I, T.C. EGM. Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2002, Ankara
 • Proje Yöneticisi, Ağır Vasıta Sürücüleri'nin Çalışma Koşulları ve Trafik Kazaları, Uzun Mesafe Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Sürücüler Üzerine Bir Çalışma, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 1999, Ankara

Akademik yayınlar
Makaleler, kitap bölümleri

 • "The Effects of Violence and Internal Displacement on Rural-Agrarian Change in Turkey", Rural Sociology, 73 (3): 370-413 (2008). 
 • 'Türk Tarımında Yapısal Değişme Örüntüleri, Terör ve Yerinden Olmuş Nüfusun Yeniden Kırsal Alana Dönüş Koşulları', Kebikeç, 2007, 23: 263-317.
 • 'The Transformation of Occupational Structure and Chances for Mobility in Turkey in the Context of Studies on Social-Class Mobility', Bilig, Spring 2007, 41: 175-204.
 • 'The Measurement of Social-Class Mobility and a Discussion of Some of the Methodological Issues Involved', Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, 2006, 23 (2): 163-173.
 • 'Trafik Güvenliği, Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler: Sürücülerin Beceri Düzeyi, Beceri Eksiklikleri ve Yeni Bir Program Önerisi'Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik içinde(der. Tülin Günşen İçli ve Fatih Karaosmanoğlu) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Şubat 2003. s. 499-546.
 • 'Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri, Çalışma Alışkanlıkları ve Koşullarının Trafik Güvenliğine Etkisi'Polis Bilimleri Dergisi (Temmuz-Aralık 2001) 3 (3-4), s. 219-238.
 • 'Doğu Karadeniz Bölgesi fındık üretim kuşağında toprak ağalığı, köylülük ve kırsal dönüşüm', Toplum ve Bilim (88):69-104, Bahar 2001.
 • 'Aile Dayanışması ve Kırsal Ekonomi: Orta Karadeniz Bölgesinde Fındık Üretimiyle Bağlantılı Aile Dayanışması Üzerine Niteliksel Bir İnceleme', Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2000) 17 (1): 61-80.
 • 'Karayolu Trafik Güvenliğinde Geleneksel Yaklaşım: Başarılar, Sorunlar ve Öneriler', Polis Bilimleri Dergisi, (2000) 2 (7-8): 275-290 (ve mükerrer olarak Polis Bilimleri Dergisi, (Ocak-Haziran 2001) 3 (1-2), s. 161-176.
 • Türkiye'de Trafik Kazaları ve Sürücü Kusurları Sorunu', Polis Bilimleri Dergisi, (1999-2000) 2 (5-6), s. 151-164.
 • Toplumsal Araştırmalarda Analiz Birimleri Olarak Aile ve Hanehalkının Mahiyet ve Yapılarının Belirlenmesi Sorunu', Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 115-135, Haziran-1998.

Kitaplar

 • Tercüme, Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm: Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme (The Gecekondu: Rural migration and urbanization, Kemal H. Karpat, 1976) Ankara: İmge Kitabevi, Aralık 2003.
 • (Fatih Vursavaş ve Hüseyin Şimşek ile birlikte), Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-I, Ankara: T.C. EGM. Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Haziran, 2002.
 • Tercüme, Köylüler (Peasants, Eric R. Wolf, Penguin Books, 1966) Ankara: İmge Kitabevi, 2000.
 • Ağır Vasıta Sürücüleri'nin Çalışma Koşulları ve Trafik Kazaları, Uzun Mesafe Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Sürücüler Üzerine Bir Çalışma, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara: 1999.

Diğer yayınlar ve çalışmalar

 • 'Bir Analiz Birimi Olarak Aile ve Hanehalkının Mahiyet ve Yapısının Belirlenmesi Sorunu'Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Ankara 1997, 2-5 Aralık (vol. 1) içinde, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003, s. 311-332.
 • 'Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücülerin Kendi Sürücü Becerileri ve Performanslarına Duydukları Özgüven'(Fatih Vursavaş'la birlikte) Proceedings of the 1st International Traffic and Road Safety Congress, 8-12 May, Anakara, Ankara: Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. Mayıs 2002, s. 406-414.
 • Peasant Household Survival Strategies: Rural Transformation in the Heartland of Turkey's Hazelnut Production Belt. (Basılmamış doktora tezi) University of Durham (İngiltere), Durham: 1993.
 • A Sociological Analysis of Unofficial Marriages in Turkey Based on Provincial Statistics. (Basılmamış master tezi) Institute of Social Sciences, The Middle East Technical University, Ankara: 1986.