Öğretim Üyeleri/Görevlileri

PROF. DR. GÜLAY ARIKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Özgeçmiş:

Adı Soyadı: F.Gülay Arıkan

Doğum Tarihi: 28.03.1950, Ankara

Ünvanı: Profesör

İletişim Adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Beytepe/ANKARA

Telefon: (312) 297 84 28 (Sekreterlik) / (312) 2978428 (Ofis)

E-Mail: arikang@hacettepe.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 1981.

Lisans + Yüksek lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Çalışma Bölümü, 1973.

Akademik Ünvanlar:

Profesör:

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1999-

Doçent:

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1992-1999

Yrd.Doçent:

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1986-1992

Dr.Arş.Gör.:

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1981-1986

Arş.Gör.:

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1978-1981

İlgi ve Çalışma Alanları: 

Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Aile, Sosyal Etki Değerlendirmesi, Sosyometri, Küçük Gruplar,  Tüketim, Yoksulluk.

Ödüller:

Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü 1973.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

Fazlıoğlu, Aygül, Toplumsal Değişmenin Aile Yapısına ve Kadın Statüsüne Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1992.

Tan, Kezban, Ankara Çevresinde Kırdan Kente Göçen Ailelerin Kentle Bütünleşme Düzeylerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1993.

Aydın, Güler, Modernleşme ve Bürokraside Organizasyonun Önemine Sosyolojik Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1994.

Arıkan, Hakan, Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi ve Kalite Kontrol Grupları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1995.

Çolak, Tekin, Modernizm - Sanayileşme, Sanayi Toplumu Bağlamında Ortaya Çıkan Sosyo - Kültürel ve Ekolojik Riskler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1998. 

Önal, Gülistan, Sevil,   Kadın Araştırmalarında Yöntem ve Yöntem Sorunu Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1998. 

Gür, Arzu, Sanayileşmenin Dayandığı Ekolojik Sınırlar, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji AnabilimDalı, Ankara, 1999.

Soyutürk, Saz, Mediha, Yönetimde Kadının Yeri: Ankara’da Küçük Bir Grup Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2001.

Poyraz, Tuğça, Uluslaşma ve Ulusal Kimliğin Oluşum Sürecinin Tarihsel - Sosyolojik Bir Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002.

Duyum, Ant, Türk Ulusal Kimliğinin oluşumunda Türk Modernleşmesi’nin Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.

Erdoğan, Seçil, Avrupa’da İltica Hareketleri: Ingiltere’de Yaşayan Türk Mülteciler Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.

Meşe, İlknur, Ulus - Devlet Olma Yolunda Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Siyasal Kimlikleri ve Modernleşme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2006.

Gültekin, Aktuğ, Handan, Yeni Sosyal ve Kültürel Kimliklerin Oluşumunda Tüketimin Değişen Anlamları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Uluoğlakçı, Cem, Yoksullukla Mücadele Aracı Olarak Mikro Finansmanın Kredi Alan Yoksul Kadınların Yaşam Tarzlarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Dirlik, Mutlu, Yabancı Gerçek/Tüzel Kişilere Toprak/Mülk Satışı Sonrası Yabancılarla Yerli Halk Arasındaki Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Çatışmalar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Fethiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Tiryaki, Canan, Cumhuriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örnekleminde 2007 Milletvekili Seçim Sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Politik Eğilimlerinin Basında Yeralma Biçimlerinin İçerik Analizi Tekniği İle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Doktora Tezleri: 

Kahya, Birgül, Alev, Kitle İletişim Araçlarından Televizyonun Aile İçi İlişkiler Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1999.

Keçeci, Sunay, Ferai, Küreselleşme ve Türkiye’de Eğitim Alanına Yansıması, Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002. 

Zorlu, Abdulkadir, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo - Kültürel Faktörler: Ankara Hipermarketler Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002.

Güzel, Serkan, Temel İşgüç Biçimi Değişiminin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri: Afyon Sandıklı örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.

Şahin, Birsen, Yöneticilerin Sosyal Sorumlulukları Üzerinde Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2005.

Poyraz, Tuğça, Etnik Sosyoloji Açısından Kosova Türkleri: Prizren ve Mamuşa Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Kahraman, Burak, Öğretim Üyelerinin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesinde Toplumsal Köken ve Tüketim Kalıplarının Belirleyici Rolü Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2009.

Çelik, Zafer, "Politika ve Uygulama Bağlamında Türk Eğitim Sistemi’nde Yaşanan Dönüşümler: 2004 İlköğretim Müfredat Reformu Örneği", Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2012.

Çelik, Ejder, "Polisiye Romanın Sosyolojik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Cüneyt Ülsever ve Patricia Cornwell’in Polisiye Romanlarındaki Sosyolojik Unsurların Karşılaştırmalı Analizi", Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2012.

Islam, Mozharul, “Impacts of Climate Variability on Physical and Social Enviroment: Study on Adaptation Process in Bangladesh Coastal Region”, Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2016.

Berber,Sanem, Elçin, “Muş’un Güneyik Köyü’nde Kadın Yoksulluğu ve Suya Erişim”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2016.

YAYINLAR:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SSCI, ISCI, AHCI):

Arıkan G.; Poyraz, T.; Erdoğan, S. (2011). "Ankara, Toronto ve Priştina’daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması", Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of The Turkish World), Sayı:56, Kış-Winter, ss.1-24. (SSCI)

Clevland M.; Erdogan S.; Arikan G.; Poyraz T. (2011)."Cosmopolitanism, Individual-Level Values and Cultural-Level Values: A Cross Cultural Study", Journal of Business Research, Volume: 64, Issue: 9,  pp.934-943. (SSCI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Arıkan, G. (1989). "Fransız Devrimi ve Atatürk Devrimleriyle Birlikte Her İki Toplumda da Kadının Değişen Statüsü", DE LA REVOLUTİON FRANÇAISE A LA TURQUİE D'ATATURK, La Modernisation Politique et Sociale. Les Lettres, Le Sciences et Les Arts, Actes des Colloques d'Istanbul, (10-12 Mai 1989), EDİTİONS ISIS ISTANBUL-PARİS 1990, pp. 225-249.

Arıkan, G. (1997). "Osmanlı İmparatorluğunda ll. Meşrutiyet Dönemi Sosyo-Kültürel Yapısında Kadın", Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, ss.41-51.

Tacoğlu, T.; Arıkan, G. (2012). "Çok Kimlikli, Çok Kültürlü, Çok Dinli: Farklılıklar Diyarı İstanbul", Uluslararası 7.Türk Kültürü KongresiTürk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler I, İstanbul Tarihi: Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul, Ankara, Türkiye, 5-10 Ekim, 2009, ss.939-959.

Arıkan, G.; Korkut, E.; Uluoğlakçı, C. (2010). "Kadın Yoksulluğu ve Mikro  Kredi Uygulaması: Ankara Örneği", Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,  İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, 13-15 Ekim, 2010, ss.9-17.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Arıkan, G. (1984). "Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumlarının Merkez Örgütlerinde Bir Uygulama", H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt 2, Sayı:1, ss.151-161. 

Arıkan, G.; Göksu, S. (1986). "Ankara İskitler`de Oto Tamirciliği İşkolundaki Çırak Çocuklar Üzerinde Bir Araştırma", H.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı:1-2, ss.37-51.

Arıkan, G. (1987). "Çalışma Yaşamında Kadın", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı:2, ss.1-21.

Arıkan, G. (1988). "Kırsal Kesimde Kadın Olmak", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı:2, ss.1-17.

Arıkan, G. (1992). "Kadın ve Eğitimi", Kadın Dernekleri Federasyonu Dergisi, Sayı:2.

Arıkan, G.; Yıldırım, Ş. (1993). "Amerikan Toplumunda Kadınların Yönetim Kadrolarında Yer Alma Koşulları". H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı:2, ss.45-53.

Arıkan, G. (1996). "Türkiye`de Bebek Ölümleri Üzerine Düşünceler", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı:1-2, ss. 1-19.

Arıkan, G. (1997). "Ataerkillik Kavramıyla İlgili Sosyolojik Tartışmalar", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı:1-2, ss. 1-25.

Arıkan, G. (1998). "Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Kadınların Statüleri İle İlgili Gelişmeler", Türk Yurdu, Cilt 18, Sayı:133, ss. 26-34.

Arıkan, G. (1998). "Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları", ERDEM, Cumhuriyet Özel Sayısı, ll, Cilt 11., Sayı:32, ss. 357-367. 

Arıkan, G. (1998). "The Opinions of The Reformation Writers About Women During The Ottoman Era", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı:1, ss. 15-25.

Arıkan, G. (1999). "The Total Quality Management and Quality Control Groups" H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı:1, ss.1-22.

Poyraz, T.; Zorlu, A.; Şahin, B.; Arıkan, G. (2003). "Üniversite Gençliğinin Güncel Sorunlara Bakışı: H. Ü. Sosyoloji Öğrencileri Örneği", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı:1, ss.1-32.

Poyraz, T.; Arıkan, G. (2003). "Avrupa Türkiye İlişkileri ve Dönemsel Olarak Değişen Öteki Tanımları", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı:2, ss.61-71.

Poyraz, T.; Arıkan, G. (2004). "Avrupa Türkiye İlişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Sonra Değişen Öteki Tanımları", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı:2, ss. 1-16.

Poyraz, T.;Şahin, B.; Arıkan, G. (2005). "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Bireysel ve Kurumsal Açıdan Modernleşme Eğilimleri", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı:1, ss.1-20.

Arıkan, G.; Poyraz, T. (2005). "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Ekonomi Kurumu Açısından Modernleşme Eğilimleri",H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı:2, ss.1-19.

Tacoğlu, Poyraz; Arıkan, G.; Sağır, A. (2012). "Boşnak Göçmenlerde Göç ve Kültürel Kimlik İlişkisi: Fevziye Köyü Örneği, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, ss. 1941-1965.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: 

Arıkan, G. (1998). "Kadınlarda Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı Bildirileri, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, No:285, ss. 51-63.

Kitaplar ve Kitap İçinde Bölümler:

Kitaplar: 

Arıkan, G. (1996). Kadınların Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri ve Sosyal Hareketliliği Üzerine Düşünceler, Ankara, Bizim Büro Basımevi.

Arıkan, G. (1998). Uzmanlık Gerektiren Mesleklerde Kadınlar, Ankara, Bizim Büro Basımevi.

Arıkan, G., Poyraz, T.; v.d. (2004). Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara, H.Ü.Hastaneleri Basımevi.

Kitap İçinde Bölümler:

Kahraman, B.; Arıkan,G. (2011). "Öğretim Üyelerinin Toplumsal Köken Bağlamında Tüketim Alışkanlıkları ile Yaşam Tarzları Arasındaki İlişki", İ.Ü.İ.F. Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Konferansları, 43.KitapProf.Dr.Mustafa E.Erkal’a Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi; İktisat Fakültesi Yayını, ss.134-155.

Güzel, S.; Arıkan, G.(2005). “Temel İş-Güç Biçimi Değişiminin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri:Afyon-Sandıklı Örneği”, İ.Ü.İ.F. Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Konferansları, 31.Kitap, Prof.Dr.Orhan Türkdoğan’a Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, ss.55-78.              .

Poyraz, T.; Arıkan, G. (2002). "Geçmişten Geleceğe Sosyoloji: Bir Bilimi Yeniden Yapılandırma Önerisi", Sorgulanan Sosyoloji, Çağatay Özdemir (Ed.), Ankara, Eylül Yayınları, ss. 89-95.

Arıkan, G. (1997). "Girişimci Kadınlar", Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı, Ankara, Simurg, ss.33-57.

Projeler:

Arıkan, G. (1998). "Borçka Barajı ve Hidroelektrik Santralı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu", T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Arıkan, G.; Poyraz, T., v.d. (2002-2004). "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülay Arıkan, H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Ankara.

Editörlük: 

Hakemli bir dergi olan "H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar E-Dergi"nin Kurucusu ve Editörü   2003-2017

Dergi hakkında bilgi için: www.sdergi.hacettepe.edu.tr

İdari Görevler:

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği 2 Mart-29 Mayıs, 2016
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği  1989-2007
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü başkanlığı 2000-2003
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği  1997-2000

Son İki Yılda Verilen Dersler: 

Lisans Düzeyinde Verilen Dersler:

SOS 152 Küçük Gruplar Sosyolojisi

SOS 220 Aile Sosyolojisi

SOS 306 Sosyal Bilimlerde Metod

SOS 322 Proje Hazırlığı

SOS 425 Mezuniyet Çalışması I

SOS 426 Mezuniyet Çalışması II

Yüksek Lisans Düzeyinde Verilen Dersler:

SOS 600 Özel Konular

SOS 629 Tüketimin Değişen Anlamları ve Tüketim Kültürü

SOS 637 Çalışma Yaşamında Kadın

Doktora Düzeyinde Verilen Dersler:

SOS 700 Özel Konular

SOS 728 Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik

SOS 773 Kadın ve Çalışma